ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

แจกครบวิธีเคลมประกัน ทั้งสุขภาพ อุบัติเหตุ และกรณีเสียชีวิต

วิธีเคลมประกันประเภทต่าง ๆ

 

หากคุณต้องประสบกับอุบัติเหตุทางถนน หรืออุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมไปถึงมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ เจ็บป่วย ไม่สบาย และต้องการเคลมประกันของตนเอง แต่ไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรดี เรามีวิธีการเคลมประกันแบบจบครบ ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันภัยอื่น ๆ รวมถึงในกรณีเสียชีวิตมาบอกกัน ในปัจจุบันมีวิธีการเคลมประกันอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการโทรหาสายด่วนเพื่อติดต่อขอเคลมประกัน หรือเคลมประกันออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทประกันภัย โดยจะมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้อะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

เข้าใจความหมายของการเคลมประกัน

การเคลมประกัน คือการแจ้งขอรับค่าสินไหมชดเชย ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมรถยนต์ เงินชดเชยรายได้ เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต และอื่น ๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของประกัน และสิทธิตามที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันหรือผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จะต้องยื่นเอกสารแสดงหลักฐานต่าง ๆ ต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอรับเงินชดเชยเหล่านั้น

คู่มือการเคลมประกันแต่ละประเภท

เคลมประกันรถยนต์

สำหรับประกันรถยนต์จะแบ่งวิธีการเคลมออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • การเคลมประกันรถยนต์แบบมีคู่กรณี เป็นการเคลมประกันแบบทันทีในที่เกิดเหตุ โดยมีขั้นตอนคือ
  1. โทรแจ้งไปยังสายด่วนของบริษัทประกันภัย
  2. เตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ กรมธรรม์ และเล่มทะเบียนรถยนต์ ระหว่างรอตัวแทนของบริษัทประกันเดินทางมายังที่เกิดเหตุ
  3. ยื่นเอกสารให้แก่เจ้าหน้าที่ และรอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด เจ้าของรถยนต์ต้องเช็กด้วยว่าในกรมธรรม์ระบุให้จ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ให้แก่คู่กรณีก่อนด้วยหรือไม่ ถ้ามีต้องจ่ายไปตามแต่ที่ตกลงไว้กับทางบริษัทประกัน
  4. หลังจากประเมินค่าเสียหายแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกใบเคลมมาให้เจ้าของรถยนต์ เพื่อนำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ในเครือของบริษัทประกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  5. ในส่วนของคู่กรณีจะมีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนภายใน 15 วัน หลังจากมีการตกลงค่าสินไหม และการเคลมประกันได้รับการอนุมัติ ทั้งนี้ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันด้วย
 • การเคลมประกันรถยนต์แบบไม่มีคู่กรณี เป็นการเคลมประกันรถยนต์หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไประยะหนึ่ง ซึ่งไม่ควรปล่อยไว้เกิน 2-3 วัน โดยขั้นตอนคือ
  1. ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ตัวรถยนต์ เก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมถึงบันทึกเวลาและสถานที่ไว้ให้ชัดเจน
  2. ติดต่อไปยังบริษัทประกันภัย เพื่อแจ้งความเสียหายและนัดหมายตรวจสภาพรถยนต์
  3. ระหว่างรอตรวจสภาพรถยนต์ให้เจ้าของเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลม ได้แก่ บัตรประชาชน ใบขับขี่ กรมธรรม์ และเล่มทะเบียนรถยนต์ ไว้ให้พร้อม
  4. เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจสภาพรถยนต์แล้ว ต้องไม่ลืมยื่นเอกสารที่เตรียมไว้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้วย
  5. ในการเคลมประกันรูปแบบนี้ อาจมีการชำระค่าใช้จ่ายส่วนแรกก่อน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับบริษัทประกัน
  6. เจ้าหน้าที่จะประเมินค่าเสียหาย แล้วออกใบเคลมมาให้ เพื่อให้เจ้าของรถยนต์นำรถไปซ่อมที่ศูนย์บริการหรืออู่ในเครือของบริษัทประกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เป็นการเคลมประกันเมื่อผู้เอาประกันได้รับอุบัติเหตุ โดยจะเป็นการชดเชยในส่วนค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ต่าง ๆ รวมถึงค่าชดเชยในกรณีที่ขาดรายได้จากการพักรักษาตัว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของแต่ละคนด้วย สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

 • กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก
  1. ให้ผู้ป่วยหรือญาติ ยื่นบัตรประกันและบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ติดต่อของโรงพยาบาล
  2. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ป่วยทราบเบื้องต้น
  3. ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาล จากนั้นจะได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้นำไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  4. หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อในใบเคลม รวมถึงใบแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังบริษัทประกันต่อไป
  5. ในกรณีที่ค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ป่วยต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
  6. หากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษาอยู่นอกสัญญา หรือนอกเครือข่ายของบริษัทประกัน ผู้ป่วยจะต้องนำใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ไปยื่นเคลมประกันเอง ซึ่งสามารถยื่นได้ผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตัวแทนของบริษัทประกัน ซึ่งจะได้รับเงินเคลมในระยะเวลา 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน 
 • กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน
  1. ให้ผู้ป่วยหรือญาติ ยื่นบัตรประกันและบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ติดต่อของโรงพยาบาล
  2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะนำเอกสารเคลมพร้อมสำเนาการใช้สิทธิมาให้ผู้ป่วยเซ็น
  3. หลังจากเข้ารับการรักษาตัวเรียบร้อยแล้ว ในวันที่กลับบ้าน เจ้าหน้าที่การเงินจะสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และนำส่งให้แก่ทางบริษัทประกัน โดยผู้ป่วยจำเป็นต้องชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน หรือส่วนที่ไม่ได้คุ้มครองด้วยตนเอง

 

เคลมประกันต้องทำอย่างไร

 

เคลมประกันสุขภาพ

เป็นการเคลมประกันเมื่อผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายจากโรคภัยต่าง ๆ และเข้ารับการรักษากับทางโรงพยาบาล ซึ่งจะมีทั้งที่ครอบคลุมกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หรือคุ้มครองในกรณีผู้ป่วยนอกอย่างเดียว โดยมีขั้นตอน ดังนี้

 • กรณีรักษาแบบผู้ป่วยนอก
  1. ผู้ป่วยหรือผู้ติดตามแสดงบัตรประกันและบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ติดต่อของโรงพยาบาล
  2. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งสิทธิให้แก่ผู้ป่วยได้รับทราบเบื้องต้น
  3. ผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาจากแพทย์จนแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะได้รับเอกสารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้นำไปติดต่อที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
  4. เจ้าหน้าที่จะให้ผู้ป่วยเซ็นชื่อในใบเคลม รวมถึงใบแสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังบริษัทประกันต่อไป
  5. หากค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้ป่วยจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง
  6. กรณีที่รับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่นอกสัญญา หรือนอกเครือข่ายบริษัทประกัน ทางโรงพยาบาลจะออกเป็นใบเสร็จและใบรับรองแพทย์มาให้ ซึ่งผู้ป่วยต้องนำไปยื่นเคลมประกันเอง โดยสามารถยื่นได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของบริษัทประกัน หรือกับตัวแทนของบริษัทประกัน ทั้งนี้ได้รับเงินเคลมในระยะเวลา 15-30 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน
 • กรณีรักษาแบบผู้ป่วยใน
  1. ให้ผู้ป่วยหรือญาติ ยื่นบัตรประกันและบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่ตรงเคาน์เตอร์ติดต่อของโรงพยาบาล
  2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะนำเอกสารเคลม เอกสารรับรองการใช้สิทธิมาให้ผู้ป่วยเซ็น
  3. เมื่อได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว วันที่กลับบ้าน เจ้าหน้าที่การเงินจะทำสรุปค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เพื่อนำส่งให้แก่ทางบริษัทประกัน
  4. ในกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน หรือส่วนที่ไม่ได้คุ้มครอง ผู้ป่วยจำเป็นต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

เคลมประกันชีวิต

การเคลมประกันในกรณีเสียชีวิต ผู้ที่มีสิทธิรับสินไหมชดเชย จะเป็นบุคคลผู้รับประโยชน์ที่เจ้าของกรมธรรม์ได้ระบุไว้ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการเคลมประกัน คือ

 • สำเนาใบมรณบัตรของผู้เอาประกัน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยผู้รับผลประโยชน์ หรือเจ้าหน้าที่ทะเบียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริษัท สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ หรือรายงานผ่าพิสูจน์ศพ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าหน้าที่
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ประทับ “ตาย” โดยเจ้าหน้าที่อำเภอหรือเขต พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยผู้รับผลประโยชน์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา

ในส่วนของขั้นตอนการเคลมประกันในกรณีเสียชีวิต มีดังนี้

 1. จัดเตรียมเอกสารข้างต้นให้พร้อม
 2. กรอกเอกสารในแบบฟอร์ม เพื่อยื่นขอเคลมประกันผ่านทางเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตัวแทนของบริษัทประกัน
 3. รอรับการอนุมัติและรับเงินชดเชย โดยจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากการยื่นและตรวจสอบเอกสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกัน

ทั้งหมดนี้ คือวิธีในการเคลมประกันที่เราได้นำมาบอกกัน ทั้งนี้ขั้นตอนและระยะเวลาในการเคลมประกันยังขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันอีกด้วย และเมื่อศึกษาขั้นตอนการเคลมต่าง ๆ จนมั่นใจแล้ว มาเลือกซื้อประกันสุขภาพเป็นของตนเอง หรือให้คนที่คุณรัก ผ่านช่องทางออนไลน์กับ gettgo ได้เลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-111-7800 หรือ LINE OA : @gettgo

 

ข้อมูลอ้างอิง

 1. เคลมประกันรถยนต์ ต้องทำอย่างไร มีขั้นตอนอะไรบ้าง. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 จาก https://www.fordrma.com/car-insurance-claims-process/ 
 2. เคลมประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 จาก https://chureevetch.com/เคลมประกันสุขภาพ/
 3. มีประกันสุขภาพหลายฉบับ เคลมยังไง?. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 จาก https://reviewprakan.com/blog/Howtoclaim 

บทความที่คุณอาจสนใจ

เทคนิคเลือกซื้อประกันรถยนต์ ผ่านโบรกเกอร์อย่างไรให้รุ่ง!
ล้วงไม่ลับฉบับไบค์เกอร์ : บิ๊กไบค์คู่ใจ ประกันแบบไหนคู่ควร
ไม่ต้องไปขนส่งฯ ก็ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์ได้...
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ส่งข้อมูลเรียบร้อย

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด
(ภายในวันและเวลาทำการ)

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น