ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

ประกันโควิด-19 เลือกแบบที่ใช่ ค่ารักษาหรือรับเงินก้อนก็หมดห่วง เริ่มต้น 200 บาทคลิกที่ภาพด้านล่าง เพื่อกรอกข้อมูลซื้อประกันโควิด-19 จากเอเชียประกันภัยและวิริยะได้เลยค่ะ

https://gettgo.com/covid


เงื่อนไขการรับประกันของเอเชียประกันภัย

 1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปี

 2. สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อ หรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อมาก่อนทำประกันภัย

 3. ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา

 4. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ 

 5. การคุ้มครองจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อผ่านการพิจารณารับประกันภัยแล้วเท่านั้น

 6. ในกรณีที่กลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง 9 ประเทศตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี อิหร่าน จะสามารถทำประกันโควิด-19 แผน COVID 500 ได้หลังระยะเฝ้าระวัง 14 วัน โดยเริ่มนับหลังจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย

 7.  สำหรับเอเชียประกันภัยแผน COVID 500  มีระยะรอคอย 14 วันครับ

  สำหรับเอเชียประกันภัย แผน COVID MINI มีระยะรอคอย 7 วัน 

 


เงื่อนไขการรับประกันของวิริยะประกันภัย

 1. ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี

 2. ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์

 3. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 4. สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย

 5. แผนประกันโควิดโปรเทค (Covid Protect) สงวนสิทธิ์การซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยสามารถซื้อร่วมกับแผนประกันโควิดชีลด์ได้

 6. กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน


* หมายถึง การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

รวมทุกคำถามน่ารู้ก่อนซื้อประกันไวรัสโควิด-19 ของเอเชียประกันภัยและวิริยะประกันภัย

Q :  ขั้นตอนการซื้อประกันโควิด-19 ของเอเชียประกันภัย และวิริยะประกันภัยเป็นอย่างไร?

A :  สำหรับเอเชียประกันภัย 

 1. เลือกแผน COVID 500 ของเอเชียประกันภัย

 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้ทำรายการ ผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

 3. เข้าสู่หน้าชำระเงิน 

 4. หากชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมล์ทันที หากคุณชำระผ่านการโอนเงิน กรุณาส่งสลิป ชื่อ-สกุล รหัสสั่งซื้อมาที่ Line @gettgo เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรมธรรม์จะได้รับในวันทำการถัดไป

สำหรับวิริยะประกันภัย

 1. เลือกแผน Covid Protect ของวิริยะประกันภัย

 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวผู้ทำรายการ ผู้เอาประกันภัย และผู้รับผลประโยชน์

 3. เข้าสู่หน้าชำระเงิน

 4. หากชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะได้รับ “หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง”* ทางอีเมล์ทันที หากคุณชำระผ่านการโอนเงิน กรุณาส่งสลิป ชื่อ-สกุล รหัสสั่งซื้อมาที่ Line @gettgo เพื่อยืนยันการชำระเงิน หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองจะได้รับในวันทำการถัดไป

 5. กรมธรรม์จะถูกส่งโดยวิริยะประกันภัยให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดหน้าตารางกรมธรรม์ภายใน 14-21 วันทำการ 


*หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง ไม่ใช่ กรมธรรม์ หนังสือฉบับนี้มีขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากวิริยะประกันภัย มีผลบังคับใช้ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าหนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองเท่านั้น 
 

 

Q : ใครที่สามารถทำประกันโควิด-19 ได้บ้าง?

A : สำหรับเอเชียประกันภัย ต้องเป็นผู้มีอายุไม่เกิน 75 ปี และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีการติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการทำประกัน

สำหรับวิริยะประกันภัย รับตั้งอายุ 15 วัน- 75 ปี และไม่เคยถูกวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย

Q : ซื้อแล้วจะได้รับกรมธรรม์ประกันโควิด-19 (Covid-19) ภายในระยะเวลากี่วัน?

A :สำหรับเอเชียประกันภัย จะได้รับกรมธรรม์ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้รวมระยะเวลาพิจารณารับประกันภัยแล้วครับ

สำหรับวิริยะประกันภัย  เมื่อทำการซื้อสำเร็จแล้วจะได้รับหนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองก่อน พร้อมจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่มีการชำระค่าเบี้ย และจะมีการส่งกรมธรรม์ตามมาภายใน 14-21 วันทำการครับ

Q : หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองคืออะไร?

A :  หนังสือรับรองความคุ้มครอง คือ เอกสารที่ยืนยันการได้รับความคุ้มครองแก่ผู้ทำประกันไวรัสโควิด-19 ตามรายละเอียดของแผนวิริยะประกันภัยที่ได้เลือกทำประกันไว้ ไม่ถือเป็นสิ่งเดียวกับกรมธรรม์ เลขที่ระบุในหน้าหนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง ไม่ใช่ หมายเลขกรมธรรม์ โดยกรมธรรม์ฉบับจริงจะถูกจัดส่งภายใน 14-21 วันทำการโดยวิริยะประกันภัย

Q : ประกันโควิด-19 (Covid-19) มีระยะรอคอย หรือไม่ และรอคอยกี่วัน?

A : สำหรับเอเชียประกันภัยแผน COVID 500 และ วิริยะประกันภัย มีระยะรอคอย 14 วันครับ โดยนับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก 

สำหรับเอเชียประกันภัย แผน COVID MINI มีระยะ รอคอย 7 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก

Q : ระยะรอคอย คืออะไร?

A : ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

Q: เมื่อซื้อประกันโควิด-19 ของวิริยะประกันภัยแล้ว นอกจากระยะเวลาออกเอกสารกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการแล้ว ต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วันรวมทั้งหมดเป็น 28 วันจนกว่าจะมีสิทธิ์เคลมใช่หรือไม่?

A:  ไม่ใช่ครับ ระยะรอคอยและระยะเวลารอรับกรมธรรม์เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์ 

ตัวอย่าง เช่น หากซื้อประกันโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2563 หมายความว่าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563  แต่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครับ รวมระยะรอคอย 14 วัน ดังนั้น ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิ์เคลมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

Q : ภาวะโคม่า คืออะไร?

A : สำหรับเอเชียประกันภัย หมายถึงภาวะที่สลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบว่ามีลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ 

 • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต

 • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชม.

 • สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

สำหรับวิริยะประกันภัย หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา

Q : ประกันโควิด-19 (Covid-19) คุ้มครองในระยะเวลาเท่าใด?

A : มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี ครับ นับตั้งแต่วันที่รับประกัน

Q : มีอาชีพใดหรือไม่ที่ไม่สามารถทำประกันโควิด-19 ได้?

A : ไม่มีครับ สามารถทำประกันโควิด-19 ได้ทุกอาชีพ รวมไปถึงกลุ่มอาชีพเสี่ยงก็ทำได้ครับ เช่น แพทย์ หมอฟัน พยาบาล พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณครู พนักงานส่งของ นักบิน พนักงานเก็บเงิน พนักงานในบริษัทเกี่ยวกับทัวร์ และสถานที่ท่องเที่ยว ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ

Q : ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่?

A : สำหรับเอเชียประกันภัย สามารถซื้อได้ครับ โดยจำกัดไม่เกิน 2 กรมธรรม์ต่อ 1 เลขบัตรประชาชนครับ 

สำหรับวิริยะประกันภัย สามารถ ซื้อ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้นครับ  

Q : หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19  บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร?

A : สามารถเรียกค่าสินไหมได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลภายในประเทศไทยเท่านั้นครับ และทางบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Q : กรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยเขียนว่า “ประกันอุบัติเหตุและประกันโควิด-19” หากมีการตรวจพบว่าเป็นผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็น positive (+) ซึ่งหมายความว่าติดไวรัสโควิด-19 แล้ว ต้องเกิดอุบัติเหตุร่วมด้วยหรือไม่บริษัทถึงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์?

A : ไม่จำเป็นครับ ทั้งเอเชียประกันภัยและวิริยะประกันภัย เมื่อติดเชื้อโควิด-19 สามารถเคลมได้ตามปกติ แม้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นร่วมด้วยครับ

สำหรับวิริยะประกันภัย คุ้มครองอุบัติเหตุกรณีที่เสียชีวิตเท่านั้น ยกเว้นอุบัติเหตุที่เกิดจากรถจักรยานยนต์

Q : ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่?

A : สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

Q : กรณีมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการรักษาโรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง ,โรคหลอดเลือดในสมอง จะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

A : สามารถทำประกันโควิด-19 ได้ครับ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

Q : กรณีที่มีการเดินทางกลับจากต่างประเทศสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

A : สำหรับเอเชียประกันภัย สามารถทำได้ครับ ยกเว้นในกรณีที่กลับจากกลุ่มประเทศเสี่ยง 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไต้หวัน อิตาลี อิหร่าน จะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หลังระยะเฝ้าระวัง 14 วันและเริ่มนับหลังจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยครับ

สำหรับวิริยะประกันภัย ไม่สามารถทำได้หากผู้ทำประกันมีการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศไทย ภายในระยะเวลา 14 วันก่อนซื้อกรมธรรม์ แต่หากพ้น 14 วันแล้วสามารถทำประกันได้ตามปกติครับ

Q : ประกันโควิด-19 ทั้งสองแผนมีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินชดเชยรายได้อย่างไร?

A : สำหรับเอเชียประกันภัย หากมีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทย มีค่าชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวให้ สูงสุด 50 วัน โดยชดเชยวันละ 1,000 บาท หรือสูงสุด 50,000 บาท

สำหรับวิริยะประกันภัย หากมีการเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล มีค่าชดเชยการรักษาตัวให้ สูงสุด 14 วัน วันละ 500 บาท หรือสูงสุด 7,000 บาท

Q : ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?

A : ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

Q : ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่?

A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

Q : หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกัน Covid-19 ได้หรือไม่?

A : ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

Q : หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกัน Covid-19 เพิ่มเติมหรือไม่?

A : ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 ให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติม จากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

Q : สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดได้บ้างที่จะสามารถขอรับค่าทดแทนสินไหมได้?

A : สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้นครับ

Q : สนใจประกันสุขภาพแบบอื่น ๆ ไปได้ที่ไหน?

A : เพียงคลิกที่นี่ ก็สามารถเลือกประกันสุขภาพแบบตามใจสั่งได้ง่าย ๆ ด้วยตนเองเลยค่ะ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ประกันโควิดแบบไม่มีระยะรอคอย ตัวเลือกของคน "เสี่ยงรายวัน" ?
Swab จนจมูกพัง รู้ยังว่าค่าตรวจโควิดเคลมได้
อัพเดทค่าใช้จ่ายรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เมืองไทย โบรกเกอร์ จำกัด  (“บริษัท”)
เก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อการนำเสนอโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ บริการ จากบริษัท รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การวิเคราะห์ วิจัย ทำสถิติจากบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ และเพื่อโอกาสที่ข้าพเจ้าจะได้รับข้อเสนอ บริการพิเศษ โปรโมชั่น หรือผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสมจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ข้าพเจ้ายินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บริษัทดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ตลอดจนการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และบริการ 

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 

    ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
    บริษัทจะดำเนินการอย่างดีที่สุดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัย คุณสามารถเลือกให้หรือไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีผลต่อการพิจารณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ https://gettgo.com/privacy-policy
ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมได้ โดยติดต่อเราที่ email : dpo-office@mtb.co.th หรือโทร 02-693-2775 (DPO)
     การที่คุณยอมรับตามด้านล่างนี้ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้
และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น