ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
ตัวกรองข้อมูล
เมืองไทยประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
VAC 99

99 ฿

 • ค่ารักษาพยาบาล 5,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 250,000 ฿
 • แพ้รับเงินก้อน -
 • ชดเชยรายได้ -
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ซื้อล่วงหน้าก่อนฉีด 1 วัน
เมืองไทยประกันภัย
เมืองไทยประกันภัย
VAC 199

199 ฿

พิเศษ
รับเงินก้อน ไม่ต้องนอนรพ.
 • ค่ารักษาพยาบาล -
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • แพ้รับเงินก้อน 3,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 500/วัน 15 วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ซื้อล่วงหน้าก่อนฉีด 1 วัน

เงื่อนไขประกันวัคซีนโควิดจากเมืองไทยประกันภัยแผน VAC 99, VAC 699, VAC 199 และ VAC 399

 • รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด - 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย หรือเป็นคนต่างด้าว/ชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก (ไม่น้อยกว่า 9 เดือน)
 • รับประกันภัยทุกอาชีพ
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
 • คุ้มครองเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง (ถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล) หมายรวมวัคซีนทุกชนิดและวัคซีน COVID-19
 • ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • คุ้มครองเฉพาะกรณีผู้เอาประกันได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 90 วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง
 • กรณีผู้เอาประกันทำประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกไปแล้ว บริษัทจะไม่ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรก แต่จะคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ ในเข็มถัดไปเท่านั้น

งื่อนไขประกันวัคซีนโควิดจากเมืองไทยประกันชีวิตแผน VAC 215 และ Vac 492

 • ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 30 วัน ถึง 99 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สามารถซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • ไม่คุ้มครองกรณีผู้เอาประกันภัยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ กล่าวคือ หากมีการฉีดเข็มที่ 1 มาก่อนแล้ว ไม่สามารถทำประกันแผนนี้ได้
 • ไม่คุ้มครองกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลคุ้มครอง
 • ในกรณีเสียชีวิต กรมธรรม์จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเข็มที่ 1 หรือ เข็มที่ 2 เท่านั้น และการเสียชีวิตต้องเกิดขึ้นหลังจากการฉีดเข็มที่ 1 ไม่เกิน 180 วัน
 • ในกรณีการรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากผลข้างเคียงของวัคซีน กรมธรรม์จะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเข็มที่ 1 หรือ เข็มที่ 2 เท่านั้น และการเสียชีวิตต้องเกิดขึ้นหลังจากการฉีดเข็มที่ 1 ไม่เกิน 180 วัน
 • ในกรณีของค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน หากผู้เอาประกันภัยได้รับการชดใช้จากสวัสดิการของรัฐ หรือสวัสดิการอื่นใด หรือจากการประกันภัยอื่นมาแล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเพียงค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ขาดเท่านั้น
 • ผลข้างเคียงที่กรมธรรม์นี้คุ้มครองต้องเกิดจากวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration : FDA) รับรองอนุญาตและจัดให้อยู่ในรายชื่อของกลุ่มประเภทวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

เงื่อนไขประกันวัคซีนโควิดจากเอเชียประกันภัยแผน VAC 99, VAC 199 และ VAC 299

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น และอายุ 1-99 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยการแพ้วัคซีนของบริษัทเอเชียประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 1 ฉบับ
 • ไม่มีระยะเวลารอคอย แต่ผู้เอาประกันจะต้องซื้อล่วงหน้าก่อนฉีดเป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน
 • กรมธรรม์จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนหลังการฉีดเข็มนั้น ๆ ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)
 • กรมธรรม์จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเท่านั้น
 • กรมธรรม์จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันฉีดในสถานพยาบาลที่จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทย และเข้ารักษาในสถานพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้น
 • รับทำประกันทุกอาชีพ มีโรคประจำตัวสามารถทำได้ ยกเว้น “ผู้ป่วยติดเตียง”
 • หมวดชดเชยรายได้ จะเริ่มนับเมื่อเข้ารักษาตัวในรพ. ตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป (นับเป็นวันแรก) และชดเชยไม่เกิน 15 วัน
 • ไม่รับทำประกันคนที่เคยมีประวัติแพ้วัคซีนอย่างรุนแรงมาก่อน (เข้ารักษาตัวในรพ.) หมายรวมถึงวัคซีนทุกชนิดและวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 • สำหรับคนที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เข็มแรกมาก่อน สามารถทำได้ แต่กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองผลจากการฉีดเข็มแรก แต่จะเริ่มคุ้มครองเข็มต่อ ๆ ไปเท่านั้น
คำถาม FAQ

1. คนที่รักษาโควิดหายแล้ว ซื้อประกันวัคซีนโควิดแบบคุ้มครองวัคซีนอย่างเดียวได้ไหม ?

สามารถทำได้

2. ลูกค้า 1 คน ซื้อวัคซีนได้กี่กรมธรรม์ ?

บริษัทละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

3. กรมธรรม์มีอายุความคุ้มครองนานเท่าไหร่ ?

1 ปี

4. ต้องซื้อล่วงหน้าก่อนฉีดกี่วัน ?

1 วัน (กรณีสินทรัพย์ประกันภัย เปิดขายวันสุดท้าย 31 ธ.ค. 64)

5. แผนประกันวัคซีน มีระยะเวลารอคอยไหม ?

ไม่มีระยะรอคอย เพียงแต่ต้องซื้อก่อนฉีด 1 วัน (ดูที่วันที่ ไม่ต้องครบ 24 ชั่วโมง)

6. ประกันวัคซีนโควิดคุ้มครองหลังจากวันที่ฉีดเข็มนั้น ๆ เป็นระยะเวลากี่วัน (เนื่องจากใน 1 ปีอาจมีการฉีดหลายเข็ม) ?

สำหรับเมืองไทยประกันภัย
หลังฉีดภายใน 90 วัน หมายความว่า ให้นับการฉีดเข็มล่าสุดจะคุ้มครองภายใน 90 วันหลังฉีดตราบเท่าที่กรมธรรม์ยังมีอายุอยู่ ตัวอย่างเช่น หากกรมธรรม์จะหมดอายุภายใน 1 เดือน แต่เพิ่งเข้ารับการฉีดวัคซีน ต่อมาเกิดอาการแพ้ในเดือนที่ 2 หลังฉีด กรณีนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ครบ 90 วันแต่ประกันแพ้วัคซีนจะไม่คุ้มครอง เพราะถือว่ากรมธรรม์หมดอายุแล้วครับ

สำหรับสินทรัพย์ประกันภัย
คุ้มครองภายในระยะเวลาของกรมธรรม์ตามปกติ

สำหรับเอเชียประกันภัย
คุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนหลังการฉีดเข็มนั้น ๆ ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)

7. คุ้มครองการแพ้วัคซีนหลังการฉีดทุกเข็มเลยใช่ไหม ?

ใช่ครับ

ข้อยกเว้นสำคัญคือ

เมืองไทยประกันภัย จะคุ้มครองหลังฉีดเข็มนั้น ๆ ภายในเวลา 90 วัน และไม่คุ้มครองผลของเข็มแรกกรณีฉีดเข็มแรกก่อนและมาทำประกันทีหลังครับ

เอเชียประกันภัย
คุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนหลังการฉีดเข็มนั้น ๆ ภายในระยะเวลา 4 เดือน (120 วัน)

8. ต้องเป็นการฉีดวัคซีนที่ รพ. เท่านั้น หรือ สถานที่ของเอกชนที่เข้าร่วมให้บริการกับรัฐก็ได้ ?

สำหรับเมืองไทยประกันภัย
จะคุ้มครองเฉพาะการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น

สำหรับสินทรัพย์ประกันภัย หากเป็นการฉีดที่สถานที่ที่รัฐจัดสรรให้ฉีด และเป็นวัคซีนผ่านอย. ของประเทศไทยถือว่าคุ้มครอง

สำหรับเอเชียประกันภัย
จะคุ้มครองผลจากการแพ้วัคซีนเฉพาะเมื่อผู้เอาประกันฉีดในสถานพยาบาลที่จดทะเบียนประกอบโรคศิลป์ในประเทศไทย

9. วัคซีนที่จะคุ้มครองต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการรับรองจาก อย. ในประเทศไทยใช่ไหม ?

ใช่ครับ ต้องเป็นวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนของอย. ประเทศไทย อาทิ ซิโนแวคและแอสตร้าเซนเนก้าและอาจมีเพิ่มเติมในอนาคต

10. ฉีดไปแล้วเข็มที่หนึ่งเกิดอาการแพ้ เลยมาซื้อแผนประกันวัคซีนโควิดได้หรือไม่ ?

สำหรับเมืองไทยประกันภัย
ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว สามารถทำได้ถ้าไม่เกิดอาการแพ้หรือแพ้ไม่รุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล แต่จะไม่คุ้มครองผลกระทบจากการฉีดเข็มแรก จะเริ่มคุ้มครองผลกระทบจากการฉีดเข็มถัดไปเท่านั้น ส่วนในกรณีที่ฉีดเข็มแรกและแพ้รุนแรงจนเข้ารักษาตัวในรพ. จะไม่สามารถทำประกันวัคซีนโควิดได้อีก

สำหรับสินทรัพย์ประกันภัย
สามารถทำได้ครับ

11. บุคลากรทางการแพทย์ และหมายรวมถึงบุคคลที่ทำงานในสถานพยาบาล อาทิ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ทำประกันวัคซีนโควิดได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้

12. อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและ/หรือ มีการเดินทางบ่อย อาทิ ลูกเรือ / กัปตัน / แอร์ / สจ๊วต ทำได้หรือไม่ ?

สามารถทำได้

13. เดินทางไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศ แล้วแพ้วัคซีน สามารถเคลมประกันวัคซีนโควิดได้มั้ย ?

เคลมไม่ได้ ต้องเป็นการฉีดวัคซีนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย. ในไทยและฉีดในสถานที่ที่รัฐอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น

14. ผู้รับประโยชน์เป็นใครได้บ้าง ?

ผู้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือ คู่สมรส คู่ชีวิต

15. คนต่างชาติ หรือคนต่างด้าวทำได้มั้ย ?

สำหรับเมืองไทยประกันภัย สามารถทำได้ เพียงอยู่ในประเทศไทยและมีแหล่งพำนักถาวรนาน 9 เดือนขึ้นไป

สำหรับสินทรัพย์ประกันภัย รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

สำหรับเอเชียประกันภัย ไม่รับทำคนต่างชาติ หรือต่างด้าว

16. มีประวัติเคยแพ้วัคซีนมาก่อนทำได้มั้ย ?

สำหรับเมืองไทยประกันภัย
ไม่รับประกัน หากมีประวัติการรักษาอาการแพ้อย่างรุนแรงจากการได้รับวัคซีนถึงขั้นได้รับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน นับรวมวัคซีนทุกชนิด รวมถึงวัคซีนโควิด

สำหรับสินทรัพย์ประกันภัย
สามารถทำได้

17. อายุรับทำประกัน ?

1-99 ปี

18. วัคซีนทางเลือกประกันวัคซีนโควิดคุ้มครองมั้ย อาทิ ไฟเซอร์ โมเดอร์น่า สปุตนิค โคแวกซีน หรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ?

ในอนาคตอาจคุ้มครอง หากผ่านการขึ้นทะเบียนอย. ในไทยอย่างถูกกฎหมายและรัฐอนุญาตให้ฉีดได้ตามสถานที่ที่ได้รับอนุญาต อาทิ โรงพยาบาลต่าง ๆ

19. เอกสารใช้เคลมตามมาตรฐานมีอะไรบ้าง ?

 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญและผลการวินิจฉัยว่ามีอาการแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับจริง)
 3. ผลจากห้องทดลอง (Lab test result ฉบับจริง) ที่เป็นผลตรวจจาก รพ. ในไทยเพื่อยืนยันว่ามีอาการแพ้จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับจริง)
 4. แฟ้มประวัติการตรวจรักษาพยาบาล พร้อมประทับตรา รพ.
 5. ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่าย รายละเอียดยา เวชภัณฑ์ ผลตรวจวินิจฉัย ฯลฯ พร้อมประทับตรา รพ.
 6. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัตร
 7. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมเซ็นรับรองสำเนาโดยเจ้าของบัญชี (กรณีสำรองจ่ายไปก่อน)
 8. สำเนากรมธรรม์ประกันวัคซีนโควิดที่ยังไม่หมดอายุ
 9. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น (ถ้ามี)

20. เวลาเคลมต้องยื่นเคลมประกันแพ้วัคซีนกับเมืองไทย โบรกเกอร์ หรือกับ บริษัทประกัน และปกติใช้เวลากี่วันถึงจะได้ค่าสินไหมทดแทน ?

ยื่นกับบริษัทประกันเท่านั้น และปกติใช้เวลาไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ช่องทางยื่นเคลมเมืองไทยประกันภัย

 • โทร 1484
 • ที่อยู่ 252 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • โทรศัพท์ 0-2665-4000, 0-2290-3333
 • แฟกซ์ 0-2665-4166, 0-2274-9511, 0-2276-2033
 • อีเมล info@muangthaiinsurance.com

ช่องทางยื่นเคลมสินทรัพย์ประกันภัย

 • ที่อยู่ 492, 494 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • โทร 02 792 5555 / 02 267 6222 / 02 023 7522 หรือ 1729

ช่องทางการเคลมเอเชียประกันภัย

 • เบอร์โทร 02-869-3344
 • LINE @asiainsurance
 • E-mail: care@asiainsurance.co.th
 • บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 12 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

21. ข้อแนะนำก่อนและหลังฉีดวัคซีน

 • สองวันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนัก หรือยกน้ำหนัก และนอนพักผ่อนให้เพียงพอ
 • วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย 500-1,000 ซีซี งด ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีน
 • ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัด และหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนนั้น อย่าเกร็งหรือยกของหนัก
 • หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด 30 นาที
 • ถ้ามีไข้ หรือปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว ก็สามารถทานพาราเซตามอลขนาด 500 มิลลิกรัมครั้งละหนึ่งเม็ด ซ้ำได้ถ้าจำเป็นห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ห้ามกินยาจำพวก Brufen, Arcoxia หรือ Celebrex เด็ดขาด
 • การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 1 เดือน โดยปกติมักจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนโควิดให้ครบก่อนเนื่องจากโควิดอาจมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่
 • ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ สามารถกินยาตามปกติได้ แต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก 1 นาที

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊