ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

ขั้นตอนการต่อพาสปอร์ต 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนการต่อพาสปอร์ต 2566 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และประเทศต่าง ๆ เริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยว ในที่สุดก็ถึงเวลาที่เราจะได้หยิบพาสปอร์ตออกมาปัดฝุ่นกันสักที หลังจากไม่ได้ใช้งานมานาน แต่จะไปเที่ยวต่างประเทศกัน อย่าลืมเช็กดูให้ดีด้วยนะว่าพาสปอร์ตของเราหมดอายุแล้วหรือยัง ต้องต่ออายุพาสปอร์ตหรือเปล่า หลังจากที่การเดินทางระหว่างประเทศหลุดชะงักไปพักนึง  ประเทศไทยเราก็มีการอัปเดตขั้นตอนการต่อพาสปอร์ตใหม่อยู่เหมือนกัน หลายคนที่เคยมีประสบการณ์อาจจะมีภาพจำว่า จะต่อพาสปอร์ตแต่ละทีนั้นยุ่งยาก ต้องรอคิวตั้งนานกว่าจะเสร็จ แต่ขอบอกให้รู้ไว้เลยว่าขั้นตอนต่อพาสปอร์ตฉบับปี 2566 นั้นไม่มีความยุ่งยากอีกต่อไปแล้ว

ประเภทของพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต (Passport) นับเป็นเอกสารประจำตัวที่สำคัญและขาดไม่ได้เมื่อเราต้องเดินทางไปต่างประเทศ พูดง่าย ๆ ก็เป็นเหมือนบัตรประชาชนนานาชาติซึ่งจะบอกชื่อ สัญชาติ ถิ่นที่อยู่ เพื่อเอาไว้สำหรับยืนยันตัวตน และยังเป็นสมุดเก็บบันทึกการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นที่ประทับหลักฐานหนังสือตรวจลงตรา (Visa) สำหรับเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ อีกด้วย พาสปอร์ตที่ทางกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยเราออกให้ ไม่ได้มีอยู่แค่ประเภทเดียวนะ แท้จริงแล้วแบ่งได้หลัก ๆ เป็น 4 ประเภท

- หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic Passport) เล่ม D หน้าปกสีแดงสด 
จะมีหนังสือเดินทางประเภทนี้ได้ต้องเป็นบุคคลที่กำหนด เช่น พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต เป็นต้น โดยจะมีอายุสามารถใช้ได้ไม่เกิน 5 ปี

- หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เล่ม F หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม
พาสปอร์ตประเภทนี้มีไว้สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ หรือสมาชิกรัฐสภา เป็นต้น มีอายุไม่เกิน 5 ปี จะใช้เฉพาะในทางราชการเท่านั้น

- หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หน้าปกสีเขียว
สำหรับพระภิกษุสามเณร ชาวมุสลิมที่ต้องการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีอายุไม่เกิน 1-2 ปี

- หนังสือเดินทางธรรมดา (Ordinary Passport) เล่ม Y หน้าปกสีน้ำตาล
มีไว้สำหรับประชาชนทั่วไป หรือก็คือพาสปอร์ตที่เราถือกันอยู่นี่แหละ ปัจจุบันมีทั้งแบบอายุ 5 ปี และ 10 ปี หากหมดอายุแล้วต้องไปทำเล่มใหม่ นั่นจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงต้องไปต่อพาสปอร์ตกันอยู่เรื่อย ๆ

นอกจากประเภทข้างต้นแล้ว เอกสารสำคัญประจำตัวเพื่อใช้แทนหนังสือเดินทาง (Certificate of Identity: C.I.) กรณีพาสปอร์ตหมดอายุหรือสูญหายกะทันหัน ก็นับเป็นหนังสือเดินทางเช่นเดียวกัน

 

ประกันเดินทางต่างประเทศ


ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

หากต้องการจะทำพาสปอร์ตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเล่มแรก หรือเล่มเก่าหมดอายุ เราสามารถเดินทางไปทำได้ที่

- กรมการกงสุล
- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทั่วประเทศ
- สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

โดยเราสามารถวอล์กอินเข้าไปรับบัตรคิวเพื่อทำพาสปอร์ตตามสถานที่ข้างต้นได้เลย หรือบางแห่งอาจมีผู้มาใช้บริการเยอะ ก็สามารถจองคิวผ่านระบบออนไลน์ได้เหมือนกัน แต่ที่แน่ ๆ ก่อนที่เราจะไปทำพาสปอร์ตทุกครั้ง จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม จะได้ไม่เสียเวลา โดยแบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้

1. ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้เยาว์ที่ยังไม่หมดอายุ
- หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ถ้ามี)
- สูติบัตรฉบับจริง (กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์)
- บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง (หากเป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้หนังสือเดินทางฉบับจริงของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณี)
- กรณีจดทะเบียนสมรส ให้นำทะเบียนสมรสของบิดามารดามาด้วย
- กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้นำใบปกครองบุตร หรือ ป.ค.14 มาแสดงด้วย
- กรณีหย่า ให้นำใบหย่าของบิดามารดา ใบปกครองบุตรหรือ ป.ค.14 หรือบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตรมาแสดงด้วย
- บิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมาแสดงตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย (กรณีบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถมาแสดงตัวได้ จะต้องนำ หนังสือยินยอมของบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง ที่รับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาตให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศมาด้วย)
- เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น

2. บุคคลบรรลุนิติภาวะ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์

- บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
- หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ถ้ามี)
- ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานตัวจริงมาแสดงด้วย

3. หนังสือเดินทางทั่วไป ที่ออกให้แก่พระภิกษุ สามเณร

- ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
- สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
- สําเนาใบตราตั้ง กรณีประสงค์ให้ระบุสมณศักดิ์ในหนังสือเดินทาง
- เอกสารแสดงการได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ ตามระเบียบมหาเถรสมาคม พ.ศ. 2537

และเมื่อถึงเวลาต้องรับพาสปอร์ตที่เสร็จแล้ว มีการรับได้ 3 กรณี

  1. กรณีที่ไปรับด้วยตัวเอง จะต้องนำใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง กับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปด้วย
  2. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปรับ จะต้องนำใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริงซึ่งระบุการมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจไปยื่นด้วย
  3. กรณีขอรับทางไปรษณีย์ ไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรแล้ว เพียงแค่รอมาส่งตามที่อยู่ที่แจ้งไว้เท่านั้น

วิธีลงทะเบียนต่อพาสปอร์ตล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

การทำพาสปอร์ตเดี๋ยวนี้นับว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพราะเราไม่ต้องวอล์กอินไปรอคิว เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว ปัจจุบันเราสามารถเข้าไปกดจองคิวล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ https://www.qpassport.in.th ซึ่งมีวิธีการลงทะเบียนง่าย ๆ ดังนี้

  1. เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้ว เราจะต้องเข้าสู่ระบบ หรือสมัครสมาชิกใหม่เพื่อกรอกรายละเอียดส่วนตัว
  2. ต่อมาเราจะได้เลือกพื้นที่เพื่อเข้ารับบริการการทำพาสปอร์ต โดยมีให้เลือกว่าจะทำในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
  3. เสร็จแล้วก็จะเป็นการเลือกประเภทการเข้ารับการทำพาสปอร์ตว่า ไปทำเพื่อตัวเอง หรือสำหรับครอบครัวและผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
  4. ต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการเลือกสถานที่ที่เราต้องการไปทำหนังสือเดินทาง
  5. เลือกวันที่ต้องการเข้าไปทำหนังสือเดินทาง โดยเราสามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน
  6. เลือกเวลาที่ต้องการเข้าไปทำหนังสือเดินทาง
  7. สุดท้ายคือเลือกวิธีรับพาสปอร์ตว่าจะไปรับด้วยตนเอง หรือให้ทางสถานที่ทำพาสปอร์ตส่งไปรษณีย์มาให้ภายใน 5 วันทำการ

เมื่อถึงวันจริง เราก็สามารถเข้าไปยังสถานที่ทำพาสปอร์ตที่เราเลือกเอาไว้ตามวันและเวลาที่จองได้เลย แต่อย่าลืมเตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อย และอย่าลืมเตรียมค่าธรรมเนียมไปด้วยนะ

อัตราค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ต

ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางจะแบ่งราคาตามความเร่งด่วน และอายุของหนังสือเดินทาง ดังนี้
 

1. กรณีออกหนังสือเดินทางแบบธรรมดา คือ ต้องมารับด้วยตัวเอง หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ภายใน 2-3 วันทำการสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภายใน 5 วันทำการสำหรับต่างจังหวัด

- พาสปอร์ตแบบอายุ 5 ปี 1,000 บาท
- พาสปอร์ตแบบอายุ 10 ปี 1,500 บาท

2. กรณีออกหนังสือเดินทางแบบเร่งด่วน คือ เราต้องเข้าไปรับบัตรคิวด้วยตัวเองและทำก่อนเวลา 11:00 น. ซึ่งจะได้รับเล่มพาสปอร์ตภายในวันนั้น

- พาสปอร์ตแบบอายุ 5 ปี 3,000 บาท
- พาสปอร์ตแบบอายุ 10 ปี 3,500 บาท

3. ค่าไปรษณีย์ EMS 40 บาท

ประกันเดินทางต่างประเทศ


สถานที่ทำพาสปอร์ตทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

เดี๋ยวนี้การทำพาสปอร์ตทำได้ง่ายขึ้นมาก เพราะมีจุดรับทำได้หลายที่ และมีเทคโนโลยีที่ทำสมัยทำให้ทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สถานที่ทำพาสปอร์ตหลัก ๆ ที่เราควรรู้เอาไว้ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีดังนี้

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
ที่อยู่ : 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Google Map: https://goo.gl/maps/6SE2G5gAPdRbiEw57
โทรศัพท์ : Call Center 02 572 8442 หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา – ศรีนครินทร์
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C
Google Map: https://goo.gl/maps/8DjbvYpdMvLkdhPQ8 
โทรศัพท์ : 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
ที่อยู่ : สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
Google Map: https://goo.gl/maps/buwH6GxJdA3gS55B9 
โทรศัพท์ : 02-024-8896, 093-010-5247

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว) เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
Google Map: https://goo.gl/maps/CTQbP7rf1Fx64AFf8 
โทรศัพท์ : 02-126-7612

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์ - อาทิตย์ที่เป็นวันหยุดยาว) เวลา 10.00-18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30 น.)
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
Google Map: https://goo.gl/maps/7Cj8HSVAbXs7uBXy8 
โทรศัพท์ : 02-194-2643

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
ที่อยู่ : ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2) เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
Google Map: https://goo.gl/maps/nabgejfYSYveX8ou6 
โทรศัพท์ : 053-112-2912 หรือ 088-874-0251

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 16.00น.)
ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Google Map: https://goo.gl/maps/pwjjq8dK1FUGwYVt5 
โทรศัพท์ : 043 242 655 และ 043 242 707

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 - 18.00 น. (ไม่หยุดพักกลางวัน / ปิดรับคิว 17.30น.)
ที่อยู่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Google Map: https://goo.gl/maps/wZ1U6hwZ5UqT4Br48 
โทรศัพท์ : 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 

บทความที่คุณอาจสนใจ

อัปเดตล่าสุด ! ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทย
ประกันเดินทาง รับประกันถึงอายุเท่าไหร่
เที่ยวญี่ปุ่น ฤดูไหนดีนะ ?
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊