ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

กรอกข้อมูลผู้ทำรายการ

ผู้ทำรายการ หมายถึง ผู้ที่ทำรายการซื้อ หรือผู้ที่ชำระเงิน

หมายเหตุ: ระบบจะส่งกรมธรรม์ให้ทางอีเมลของคุณ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง

กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน

ผู้เอาประกันหมายถึง ผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์นี้ ซึ่งอาจเป็นคนๆเดียวกันกับผู้ทำรายการก็ได้เพิ่มผู้เอาประกัน

เงื่อนไขประกันวัคซีนโควิดจากเมืองไทยประกันภัยแผน VAC 99, VAC 699, VAC 199 และ VAC 399
  1. รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิด - 99 ปี (การคำนวณอายุ = ปีที่ทำประกันภัย ลบด้วยปีเกิด)
  2. รับประกันภัยทุกอาชีพ
  3. ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับ
  4. คุ้มครองเฉพาะวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และได้รับการฉีดวัคซีนโดยโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในประเทศไทยเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการฉีดวัคซีนที่ยังไม่ผ่านการอนุมัติการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  5. ไม่รับประกันภัยผู้ที่เคยมีประวัติการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง (ถึงขั้นเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล) หมายรวมวัคซีนทุกชนิดและวัคซีน COVID-19
  6. ผู้เอาประกันภัยต้องทำประกันภัยล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  7. คุ้มครองเฉพาะกรณีผู้เอาประกันได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใน 90 วันนับจากวันที่ฉีดวัคซีนเข็มนั้น ๆ ในแต่ละครั้ง
  8. กรณีผู้เอาประกันทำประกันหลังการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มแรกไปแล้ว บริษัทจะไม่ให้การคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ เข็มแรก แต่จะคุ้มครองผลกระทบ (แพ้) จากการฉีดวัคซีนฯ ในเข็มถัดไปเท่านั้น

คำเตือนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โปรดตอบคำถามตามความเป็นจริงทุกข้อ การปกปิดข้อความจริง หรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดตามสัญญาประกันภัยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง

แผนประกันที่คุณเลือก

เมืองไทยประกันภัย
VAC 199
  • ราคาเบี้ยประกัน 199.00 ฿

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊