ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
ตัวกรองข้อมูล
Tune Protect
Tune Protect
COVID 799

799 ฿ ต่อปี

พิเศษ
แพ้วัคซีนโคม่า 1 แสน ค่ารักษา 3 หมื่น ชดเชย 1,000.-/วัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 300,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1 - 80 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 750

750 ฿ ต่อปี

พิเศษ
โคม่าวัคซีนจ่าย 100,000 แถมค่ารักษาวัคซีน 15,000.-
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 5,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 100,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1 - 60 ปี
Tune Protect
Tune Protect
COVID 1199

1,199 ฿ ต่อปี

พิเศษ
แพ้วัคซีนโคม่า 5 แสน ค่ารักษา 5 หมื่น ชดเชย 1,000.-/วัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1 - 80 ปี
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
เอฟดับบลิวดีประกันภัย
COVID 1500

1,500 ฿ ต่อปี

พิเศษ
โคม่าวัคซีนจ่าย 200,000 แถมค่ารักษาวัคซีน 30,000.-
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 10,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 200,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1 - 60 ปี
Tune Protect
Tune Protect
COVID 1819

1,819 ฿ ต่อปี

พิเศษ
แพ้วัคซีนโคม่า 1 ล้าน ค่ารักษา 1 แสน ชดเชย 1,000.-/วัน ไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 60,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 1,000,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ ไม่มี
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1 - 80 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัยโควิดเอฟดับบลิวดีประกันภัยแผน COVID 750 และ COVID 1500

 • รับประกันภัยอายุ 1-60 ปี
 • ไม่รับพิจารณาประกันภัย ตามเงื่อนไขดังนี้
  • ผู้ติดเชื้อ COVID-19
  • ผู้ที่มีอาการต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19
  • ผู้ที่อยู่ในการกักตัวเพื่อรอดูอาการ
  • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) โรคไตเรื้อรัง (CKD stage 3 , 4 ) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้
 • ผู้เอาประกันภัยที่หายจากการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 สามารถทําประกันภัยนี้ได้โดยต้องแสดงหลักฐานยืนยันจากแพทย์ของโรงพยาบาลแนบพร้อมใบคําขอเอาประกันภัย
 • ไม่มีการคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําการเดินทางระหว่างประเทศ (WHO) / คําแนะนําในการเดินทางของไทยโดยกรมควบคุมโรค
 • ต้องมีสัญชาติไทย หรือหากเป็นชาวต่างชาติกรณีไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องพํานักอยู่ในประเทศไทยมาแล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริมมีผลบังคับ และมีใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
 • คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID - 19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยเท่านั้น
 • แผนประกันภัยนี้คุ้มครองผลประโยชน์อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนเป็นเวลา 90 วันหลังจากฉีดวัคซีนต่อครั้ง
 • แผนประกันภัยนี้มีระยะเวลารอคอย 14 วันสําหรับความคุ้มครองที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19)
 • ผู้ขอทําประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยภายใต้การรับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดีได้ 1 ฉบับต่อคน

เงื่อนไขการรับประกันภัยแผน Covid 799, Covid 1,199 และ 1,819 จากทูนประกันภัย

 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 เดือน – 80 ปีบริบูรณ์
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันอย่างน้อยเป็นเวลา 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกิน 1 ฉบับ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว ก่อนวันที่ขอเอาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย สำหรับกลุ่มอาชีพพิเศษ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์(แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล) และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในท่าอากาศยาน แอร์โฮสเตส สจ๊วต นักบิน
 • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องไม่เคยมีประวัติเกิดอาการแพ้ยารุนแรงจนเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
 • วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต้องได้รับการรับรองหรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ผู้ที่สามารถใช้บริการ Health2GO ได้คือ ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ของ Tune Protect Thailand โดยมีบริการ Health2GO ตามแผนประกันที่ท่านเลือกไว้ และใช้บริการได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กรมธรรม์* (เป็นไปตามบริษัทกำหนด) โดยท่านสามารถใช้บริการ Health2GO ได้ในวันถัดไปหลังได้รับกรมธรรม์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับบริการ Health2Go
คำถาม FAQ

1. ระยะรอคอย คืออะไร ?

ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

2. เมื่อซื้อประกันโควิด-19 ของวิริยะประกันภัยแล้ว นอกจากระยะเวลาออกเอกสารกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการแล้ว ต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วันรวมทั้งหมดเป็น 28 วันจนกว่าจะมีสิทธิ์เคลมใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ครับ ระยะรอคอยและระยะเวลารอรับกรมธรรม์เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์

ตัวอย่าง เช่น หากซื้อประกันโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2563 หมายความว่าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 แต่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครับ รวมระยะรอคอย 14 วัน ดังนั้น ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิ์เคลมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

3. ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

กรณีอาคเนย์แผนเจอ จ่าย จบ COVID 519
ผู้เอาประกันซื้อได้สูงสุดวงเงินรวมกันไม่เกิน 200,000 บาท (ทุกโบรกเกอร์และทุกช่องทางการขายรวมกัน)

กรณีอาคเนย์แผนเจอ จ่าย รวมแพ้วัคซีน ได้แก่ COVID 369, COVID 639, COVID 799 และ COVID 1369
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

กรณีของเอเชียประกันภัย
ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือนับที่ทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท แล้วแต่ข้อใดถึงก่อน

กรณีของวิริยะประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

8. หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร ?

สามารถเรียกค่าสินไหมได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลภายในประเทศไทยเท่านั้น (ได้แก่ รพ.เอกชน รพ.รัฐ รพ.สนาม และ Hospitel) ครับ และทางบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บล็อก ปอกเปลือกประกันโควิด เจอจ่าย VS ค่ารักษา เคลมอย่างไรให้ได้เงิน ? คลิก

9. ประกันโควิด-19 ในปัจจุบัน มีความคุ้มครองทั้งหมดกี่ด้าน ?

ประกันโควิด-19 โดยทั่วไปจะมีความคุ้มครอง 4 ด้าน คือ 1. ตรวจเจอเชื้อ จ่ายเงินก้อน 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. เงินชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล 4. คุ้มครองกรณีแพ้วัคซีน ซึ่งแต่ละแผนจากแต่ละเจ้าประกันจะมี ความคุ้มครองแตกต่างกันไป ครบ 4 บ้าง ไม่ครบบ้าง แต่สำหรับแผนประกันของเอเชีย วิริยะ และอาคเนย์บนเว็บไซต์ gettgo นั้นเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เจ้าที่มีครบทั้ง 4 ด้าน จึงถือว่าเป็นแผนประกันโควิดที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดครับ

10. ประกันโควิดคุ้มครองกรณีไวรัสโควิดกลายพันธุ์ อาทิ ไวรัสโควิดสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ หรืออินเดียหรือไม่ ?

ครอบคลุมครับ ตราบใดที่แพทย์ระบุว่าคุณติดเชือไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าเป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไร ยังคุ้มครองครับ

11. ประกันโควิดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ?

ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน แต่มีการเพิ่มความคุ้มครองในส่วนของการแพ้จากการฉีดวัคซีนให้ครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท

12. ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่ ?

สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

13. กรณีมีโรคประจำตัวจะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

กรณีของเอเชียประกันภัย ทำได้ทุกโรคยกเว้น มะเร็งระยะรักษา SLE และเอ็นไซม์ G6PD บกพร่อง

กรณีของวิริยะ ทำได้ทุกโรคประจำตัว

กรณีของอาคเนย์ ทำได้ทุกโรคประจำตัว

14. ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

15. ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่ ?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

16. หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกันโควิดได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

17. หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกันโควิดเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการชดเชยรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

18. สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลใดได้บ้างที่จะสามารถขอรับค่าทดแทนสินไหมได้ ?

สามารถรักษาได้ใน รพ. ในประเทศไทย, รพ. สนาม และ Hospitel ครับ

19. ฉีดวัคซีนแล้วแพ้ จะเคลมประกันได้หรือไม่ ?

ทั้งเอเชียประกันภัย วิริยะ และอาคเนย์จะสามารถเคลมได้ตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์เมื่อเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในในรพ. ในประเทศไทยเท่านั้น


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊