ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo
ตัวกรองข้อมูล
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID MINI

200 ฿ ต่อ 3 เดือน

พิเศษ
ราคาประหยัด คุ้มครอง 3 เดือน
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 30,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 1000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-75 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 365

365 ฿ ต่อปี

ขายดี
ถูกซื้อแล้ว
3,785 ครั้ง
พิเศษ
ราคาคุ้มค้า เน้นค่ารักษา
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 50,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-75 ปี
วิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัย
COVID 399

399 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ราคาคุ้มค่า เน้นเจอจ่ายจบ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า ไม่มี
 • ชดเชยรายได้ 14 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 15 วัน - 99 ปี
วิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัย
COVID 439

439 ฿ ต่อปี

 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 30,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 300,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 14 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 15 วัน - 75 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 500

500 ฿ ต่อปี

ขายดีสุด
ถูกซื้อแล้ว
45,123 ครั้ง
พิเศษ
ราคาคุ้มค่า เน้นเจอจ่ายจบ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 50,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า 500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 1000/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-75 ปี
วิริยะประกันภัย
วิริยะประกันภัย
COVID 599

599 ฿ ต่อปี

พิเศษ
ราคาคุ้มค่า เน้นเจอจ่ายจบ
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน 100,000 ฿
 • ค่ารักษาพยาบาล ไม่มี
 • ภาวะโคม่า ไม่มี
 • ชดเชยรายได้ 14 วัน 500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 14 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 15 วัน - 99 ปี
เอเชียประกันภัย
เอเชียประกันภัย
COVID 1825

1,825 ฿ ต่อปี

ขายดี
ถูกซื้อแล้ว
4,221 ครั้ง
พิเศษ
คุ้มครองหลักล้าน สบายใจเรื่องค่ารักษา
 • ติดเชื้อรับเงินก้อน ไม่มี
 • ค่ารักษาพยาบาล 250,000 ฿
 • ภาวะโคม่า 2,500,000 ฿
 • ชดเชยรายได้ 50 วัน 2500/วัน
 • รับกรมธรรม์ภายใน 1 วัน
 • ระยะเวลารอคอย 14 วัน
 • อายุผู้เอาประกัน 1-75 ปี

เงื่อนไขความคุ้มครองของเอเชียประกันภัย (เฉพาะแผน Covid MINI, Covid 365, Covid 500, Covid 1825)

 • จำกัดอายุผู้เอาประกันไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
 • ผู้เอาประกันที่เคยถือกรมธรรม์ประกัน Covid ของเอเชียประกันภัยมาก่อน ไม่สามารถซื้อประกันแผน Covid MINI และแผน Covid 500 ได้ โดยท่านสามารถซื้อได้แค่แผน Covid 365, Covid 1825 จากเอเชียประกันภัย หรือแผน Covid 439, Covid 399, Covid 599 จากวิริยะประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้เอาประกันสามารถทำประกันภัย Covid ของเอเชียประกันภัยได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์ หรือนับที่ทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้นเฉพาะแผน Covid 1825 ซื้อได้คนละ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อนทำประกันกัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และ/หรือ เพื่อรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)
 • ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับจากต่างประเทศ สามารถซื้อประกันได้หลังจาก 14 วัน นับจากวันที่ลงตราผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
 • ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์หรือประสาทศัลยแพทย์ และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ทุกข้อ
  • ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิต
  • ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  • สมองถูกทำลายอย่างถาวร ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำภายหลัง 30 วันจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก

เงื่อนไขการรับประกันของวิริยะประกันภัย (เฉพาะแผน COVID 439)

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี
 • ผู้เอาประกันภัยต้องไม่มีการเดินทางเข้าหรือออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันที่ซื้อกรมธรรม์
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัยสำหรับผู้ที่มี หรือเคยมี หรือเคยได้รับการวินิจฉัยว่ามีการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เกิดขึ้นก่อนการเอาประกันภัย
 • แผนประกัน Covid 439 สงวนสิทธิ์การซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • กรณีตรวจพบการทำประกันภัยไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน
 • ภาวะโคม่า คือ การเจ็บป่วยด้วยภาวะใดภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้ ภาวะโคม่า ภาวะสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 • หากชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะได้รับ “หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง”* ทางอีเมล์ทันที หากคุณชำระผ่านการโอนเงิน กรุณาส่งสลิป ชื่อ-สกุล รหัสสั่งซื้อมาที่ Line @gettgo เพื่อยืนยันการชำระเงิน หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองจะได้รับในวันทำการถัดไป
 • กรมธรรม์จะถูกส่งโดยวิริยะประกันภัยให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดหน้าตารางกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการ

เงื่อนไขการรับประกันของวิริยะประกันภัย (เฉพาะแผน Covid 399 และ Covid 599)

 • ช่วงอายุรับประกันภัยตั้งแต่ 15 วัน - 99 ปี
 • ผู้เอาประกันต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
 • สงวนสิทธิ์รับประกันภัยเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยและต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัย กลุ่มอาชีพพิเศษ ดังนี้ บุคคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล) และพนักงานบนเรือทุกประเภท
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อแผนประกันภัย Covid 399 หรือ Covid 599 ได้ 1 คนต่อกรมธรรม์ เท่านั้น และต้องไม่เคยมีแผนประกันไวรัสโคโรนา 2019 กับ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์พร้อมคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน กรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัย
 • หากชำระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต คุณจะได้รับ “หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง”* ทางอีเมล์ทันที หากคุณชำระผ่านการโอนเงิน กรุณาส่งสลิป ชื่อ-สกุล รหัสสั่งซื้อมาที่ Line @gettgo เพื่อยืนยันการชำระเงิน หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองจะได้รับในวันทำการถัดไป
 • กรมธรรม์จะถูกส่งให้กับลูกค้าผ่านทาง SMS พร้อมลิงก์ดาวน์โหลดหน้าตารางกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการ
*หนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครอง ไม่ใช่ กรมธรรม์ หนังสือฉบับนี้มีขึ้นเพื่อยืนยันว่าคุณได้รับความคุ้มครองจากวิริยะประกันภัย มีผลบังคับใช้ตามวันและเวลาที่ระบุในหน้าหนังสือรับรองแจ้งความคุ้มครองเท่านั้น
คำถาม FAQ

1. อยากซื้อประกันโควิด เพื่อต่ออายุความคุ้มครองอีก 1 ปี แต่ไม่อยากติดระยะรอคอยอีก 14 วัน ทำอย่างไร ?

สามารถทำได้ครับ ไม่ว่าท่านจะเคยซื้อแผนใดมาก่อน สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้ากับเรา (ซื้อล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วันทั้งสำหรับเอเชียประกันภัยและวิริยะประกันภัย) โดยระบุวันเริ่มคุ้มครองก่อนประกันโควิดแผนเก่าหมดอายุ 14 วัน ท่านก็จะหมดห่วงเรื่องระยะรอคอยแล้วครับ

ตัวอย่างเช่น หากท่านเคยซื้อประกันโควิดจากบริษัท A ซึ่งกำลังจะหมดอายุความคุ้มครองในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ท่านสามารถซื้อประกันโควิดโดยระบุวันคุ้มครองล่วงหน้า อย่างช้าที่สุดไม่เกิน 1 มีนาคม 2564 เพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมระยะรอคอยของแผนประกันใหม่ จึงจะเป็นการต่ออายุความคุ้มครองแบบไร้รอยต่อหมดห่วงเรื่องระยะรอคอย 14 วันได้ครับ


2. เคยทำประกันโควิดของเอเชียประกันภัยมาก่อน สามารถเลือกซื้อแผนประกันของเอเชียได้หรือไม่ ?

ผู้เอาประกันที่เคยถือกรมธรรม์ประกัน Covid ของเอเชียประกันภัยมาก่อน ไม่สามารถซื้อประกันแผน Covid MINI และแผน Covid 500 ได้ โดยท่านสามารถซื้อได้แค่แผน Covid 365, Covid 1825 จากเอเชียประกันภัย หรือแผน Covid 439 จากวิริยะประกันภัยเท่านั้น

3. เคยทำประกันโควิดของวิริยะประกันภัยมาก่อน สามารถเลือกซื้อแผนประกันของวิริยะได้หรือไม่ ?

หากท่านเคยมีประกันโควิดกับวิริยะมาก่อน จะไม่สามารถซื้อประกันโควิดกับวิริยะต่อได้ ต้องซื้อแผนของเจ้าอื่น อาทิ เอเชียประกันภัยเท่านั้น

4. เคยทำประกันโควิดกับเจ้าอื่น ที่ไม่ใช่วิริยะประกันภัย หรือเอเชียประกันภัยมาก่อน จะสามารถต่อประกันโควิดกับเจ้าไหนได้บ้าง ?

สามารถทำได้ทุกแผนครับ

5. ระยะรอคอย คืออะไร ?

ระยะเวลารอคอย คือ ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ถึงแม้จะเจ็บป่วย เป็นโรคที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ก็จะไม่สามารถเคลมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากคนที่รู้ตัวว่าป่วยเป็นโรคแล้วไม่ยอมเข้ารับการรักษา โดยมาซื้อประกันเพื่อเบิกค่ารักษานั่นเอง ดังนั้น สรุปได้ง่าย ๆ ว่า บริษัทประกัน “รอ” ดูว่าคุณ “ป่วย” เป็นโรค “ก่อนทำประกัน” หรือไม่นั่นเอง

6. เมื่อซื้อประกันโควิด-19 ของวิริยะประกันภัยแล้ว นอกจากระยะเวลาออกเอกสารกรมธรรม์ภายใน 14 วันทำการแล้ว ต้องมีระยะเวลารอคอย 14 วันรวมทั้งหมดเป็น 28 วันจนกว่าจะมีสิทธิ์เคลมใช่หรือไม่ ?

ไม่ใช่ครับ ระยะรอคอยและระยะเวลารอรับกรมธรรม์เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้ของกรมธรรม์

ตัวอย่าง เช่น หากซื้อประกันโควิด-19 วันที่ 1 เมษายน 2563 หมายความว่าจะได้รับเอกสารกรมธรรม์ภายในวันที่ 15 เมษายน 2563 แต่กรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ครับ รวมระยะรอคอย 14 วัน ดังนั้น ผู้เอาประกันจะใช้สิทธิ์เคลมได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

7. ซื้อประกันโควิด-19 มากกว่า 1 กรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

กรณีของเอเชียประกันภัย (เฉพาะแผน Covid MINI, Covid 365, Covid 500, Covid 1825)
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันโควิดได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์หรือนับที่ทุนประกันภัยรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ยกเว้นเฉพาะแผน COVID 1825 ซื้อได้คนละ 1 กรมธรรม์และไม่สามารถซื้อรวมกับแผนอื่นได้

กรณีของวิริยะประกันภัย (แผน Covid 439)
ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อได้ 1 ท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

8. หากตรวจพบว่ามีเชื้อโควิด-19 บริษัทจ่ายค่าสินไหมอย่างไร ?

สามารถเรียกค่าสินไหมได้โดยใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลภายในประเทศไทยเท่านั้นครับ และทางบริษัทจ่ายค่าทดแทนตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

9. ประกันโควิด-19 โดยทั่วไป มีความคุ้มครองทั้งหมดกี่ด้าน ?

ประกันโควิด-19 โดยทั่วไปจะมีความคุ้มครอง 3 ด้าน คือ 1. ตรวจเจอเชื้อ จ่ายเงินก้อน 2. ค่ารักษาพยาบาล 3. เงินชดเชยกรณีรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งแต่ละแผนจากแต่ละเจ้าประกันจะมี ความคุ้มครองแตกต่างกันไป ครบ 3 บ้าง ไม่ครบบ้าง แต่สำหรับแผนประกันของเอเชียประกันภัยบนเว็บไซต์ gettgo นั้นเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่เจ้าที่มีครบทั้ง 3 ด้าน จึงถือว่าเป็นแผนประกันโควิดที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดครับ

10. ประกันโควิดคุ้มครองกรณีไวรัสโควิดกลายพันธุ์ อาทิ ไวรัสโควิดสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษหรือไม่ ?

ครอบคลุมครับ ตราบใดที่แพทย์ระบุว่าคุณติดเชือไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าเป็นสายพันธุ์จากประเทศอะไร ยังคุ้มครองครับ

11. ประกันโควิดครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนหรือไม่ ?

ไม่ครอบคลุมครับ

12. ประกันโควิด-19 คุ้มครองเฉพาะคนไทย และอาศัยอยู่ภายในประเทศไทย เท่านั้นหรือไม่ ?

สามารถทำได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยและอยู่ในอาณาเขตประเทศเท่านั้น ชาวต่างชาติและคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศไม่สามารถทำได้

13. กรณีมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการรักษาโรคเบาหวาน, โรคมะเร็ง ,โรคหลอดเลือดในสมอง จะสามารถทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ?

สามารถทำประกันโควิด-19 ได้ครับ ยกเว้นกรณีเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่ายกายและเป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

14. ประกันภัยโควิด-19 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ?

ลดหย่อนภาษีได้ครับ โดยอยู่ในหมวดประกันสุขภาพลดหย่อนสูงสุดรวมกับเบี้ยประกันสุขภาพแล้วไม่เกิน 25,000 บาท และรวมกับเบี้ยประกันชีวิตไม่เกิน 100,000 บาทครับ

15. ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนทำประกันหรือไม่ ?

ไม่ต้องตรวจสุขภาพครับ แต่ผู้เอาประกันจะต้องตอบคำถามสุขภาพเล็กน้อยครับ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทผู้ให้ประกันภัย

16. หากเป็นผู้ถูกวินิจฉัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนทำกรมธรรม์และยังไม่ได้รักษาให้หายขาดสามารถทำประกันโควิดได้หรือไม่ ?

ไม่สามารถทำได้ครับ หากมีการถูกวินิจฉัยว่ามีการติดเชื้อโควิด-19

17. หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกันโควิดเพิ่มเติมหรือไม่ ?

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันภัยครับ โดยประกันโควิด-19 จะช่วยเพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลให้สูงขึ้นและผลประโยชน์จากการตรวจเจอไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการชดเชยรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือไปจากประกันสังคม และประกันสุขภาพที่มีอยู่แล้วครับ

18. หากมีประกันสังคม หรือประกันสุขภาพอยู่แล้ว มีความจำเป็นต้องทำประกันโควิดเพิ่มเติมหรือไม่ ?

สามารถเข้ารับการรักษาได้ในโรงพยาบาลในประเทศไทยเท่านั้นครับ


เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊