ประกันของเรา
บทความ
เกี่ยวกับ gettgo

ทำพาสปอร์ตใหม่ ต้องใช้อะไรบ้าง? เตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง!

ทำพาสปอร์ตใหม่


พาสปอร์ต (Passport) หรือหนังสือเดินทาง เป็นเอกสารสำคัญที่เราทุกคนต้องใช้เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะการทำพาสปอร์ตก็เปรียบเหมือนเอกสารยืนยันตัวตนของเราที่มีทั้งข้อมูลอย่างชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ รูปถ่าย สัญชาติ อายุ ไปจนถึงประวัติการประทับตราผ่านเข้า-ออกประเทศต่าง ๆ ที่เราเคยเดินทางไป
เพราะฉะนั้นการทำพาสปอร์ตจึงมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ทำงานหรือเรียนต่อ
ดังนั้นมาเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อน กับ How to ทำพาสปอร์ต ฉบับอัพเดทล่าสุดที่ gettgo นำมาฝากกันดีกว่าครับ


ทำพาสปอร์ตต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง


การทำพาสปอร์ตเล่มใหม่สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
•    บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือบัตรข้าราชการ (หากใช้บัตรข้าราชการต้องเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย)
•    กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่และข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวแนบมาด้วย
•    ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ 1,000 บาท
การทำพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
•    สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ 
•    บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง 
•    ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่และใช้นามสกุลใหม่ตามสามี ให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย 
•    หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถมาแสดงตัวได้ในวันทำพาสปอร์ต)
•    เอกสารอื่นที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 
การทำพาสปอร์ตสำหรับผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเตรียมเอกสารดังนี้ 
•    บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 
•    หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
•    เอกสารอื่นที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น 


ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตฉบับเข้าใจง่าย


การทำพาสปอร์ตเราต้องเดินทางไปยังจุดบริการทำพาสปอร์ตที่สาขาใกล้บ้าน จากนั้นทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รับบัตรคิว
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
3. เก็บข้อมูลชีวภาพโดยการวัดส่วนสูง เก็บลายนิ้วมือ ด้วยเครื่องแสกน ข้างละ 2 ครั้ง และถ่ายรูป 2 ครั้ง
4. แจ้งความประสงค์ ว่าจะรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตัวเองหรือรับทางไปรษณีย์
5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท หากใครแจ้งความประสงค์รับเล่มทางไปรษณีย์ก็ต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์ 60 บาทด้วย จากนั้นรับใบเสร็จรับเงินและรับใบนัดรับเล่ม เป้นอันเสร็จสิ้นกระบวนการทำพาสปอร์ตครับ

 

ทำพาสปอร์ต


ทำพาสปอร์ตต้องรอกี่วันจึงจะได้รับตัวเล่ม


ระยะเวลาในการทำพาสปอร์ตขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราเดินทางไปทำและวิธีการรับ 
•    ทำพาสปอ์ตที่กรมการกงสุล เดินทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองภายใน 2 วันทำการ ส่วนการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
•    ทำพาสปอร์ตที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) เดินทางไปรับพาสปอร์ตด้วยตัวเองภายใน  2 วันทำการ ส่วนการส่งพาสปอร์ตทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
•    ทำพาสปอร์ตที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (ในเขตเมือง) จะได้รับพาสปอร์ตภายใน 5 วันทำการ
หากไม่สามารถไปรับเล่มพาสปอร์ตด้วยตัวเอง เราก็สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นเดินทางไปรับแทนได้โดยใช้หนังสือมอบอำนาจ หรือจะเลือกวิธีการจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน  
การจองคิวทำพาสปอร์ตผ่านช่องทางออนไลน์
นอกจากการไปรับคิวและทำพาสปอร์ตที่สาขาตามปกติแล้ว ทางกรมการกงสุลยังอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วไปอย่างเราด้วยระบบ “จองคิวทำพาสปอร์ตผ่านช่องทางออนไลน์” ถ้าใครอยากรู้แล้วลองตาม gettgo ไปดูขั้นตอนง่าย ๆ แถมยังสะดวกสบายสุด ๆ นี้กันเลยครับ


*ปัจจุบันระบบเปิดให้บริการจองคิวทำพาสปอร์ตเฉพาะสาขา กรมการกงสุล (ถนนแจ้งวัฒนะ) ศรีนครินทร์ (ธัญญาพาร์ค)  ปิ่นเกล้า MRT คลองเตย และเมืองพัทยา เท่านั้น
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ passport.in.th อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้นคลิก เข้าสู่ระบบ 
2. เลือกลงทะเบียนทำ Passport จากนั้นเลือก สมัครสมาชิกใหม่ แล้วจึงกรอกประวัติส่วนตัวลงไป เมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วจึงคลิก ลงทะเบียนใช้บริการ 
3. รออีเมลยืนยันจากทางระบบ หลังยืนยันการสมัครสมาชิกแล้วให้เราล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเลือกวันและเวลาทำพาสปอร์ตที่เราสะดวก 
4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการระบบจะส่งอีเมลยืนยันหมายเลขคิว วัน เวลา และสถานที่รับบริการให้กับเรา อย่าลืมไปก่อนเวลานัด 30 นาที
5. เมื่อถึงวันและเวลาทำพาสปอร์ตที่นัดไว้ ให้ปริ้นท์ QR Code คิวของเราติดตัวไปพร้อมกับนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปด้วย ส่วนใครเดินทางไปต่ออายุพาสปอร์ตก็ต้องนำพาสปอร์ตเล่มเก่าที่ยังไม่หมดอายุไปด้วยครับ
6. ยื่น QR Code ที่ช่องสำหรับผู้ที่จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ จากนั้นรอจนถึงคิวเราก็เข้าไปวัดส่วนสูง ถ่ายรูป และจ่ายเงินค่าเล่มพาสปอร์ตได้เลย รวดเร็วภายในเวลา 15 นาทีเท่านั้น ซึ่งการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ก็เหมือนกับการเดินทางมาด้วยตัวเองเพราะเราสามารถเลือกได้ว่าจะมารับเล่มด้วยตัวเองหรือให้ส่งไปที่บ้านทางไปรษณีย์ครับ


การทำพาสปอร์ตไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ แค่เราเดินทางไปจุดบริการทำพาสปอร์ตใกล้บ้าน จากนั้นรับคิวและยื่นเอกสารให้ครบถ้วน ทำการเก็บข้อมูลชีวภาพและชำระค่าธรรมเนียม แค่นี้ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตก็เสร็จสมบูรณ์แล้ว ส่วนการเดินทางไปรับเล่มหากไม่สะดวกไปด้วยตัวเองก็เลือกวิธีการส่งไปรษณีย์ไทยได้ แถมปัจจุบันยังมีบริการจองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการทำพาสปอร์ตให้มากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนาน ๆ เพราะเราจองล่วงหน้ามาแล้ว

 
และนี่ก็คือ How to การทำพาสปอร์ตฉบับอัพเดทล่าสุด ใครมีแพลนเดินทางไปต่างประเทศก็อย่าลืมศึกษาขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทำพาสปอร์ตที่ gettgo นำมาฝากในวันนี้นะครับ รับรองว่าครบถ้วน สมบูรณ์ทำพาสปอร์ตเองได้ง่าย ๆ และสำหรับใครที่กำลังจะเดินทางในเร็วๆก็อย่าลืมที่จะซื้อประกันเดินทางติดไปด้วยนะครับ

 

บทความที่คุณอาจสนใจ

ถือวีซ่าเชงเก้น เช่ารถเที่ยวตะลุยยุโรป
ถึงเวลาแล้วหรือยัง...ที่จะหันมาให้ความสำคัญกับ ‘ประกันเดินทาง’
สาย Road trip เมืองนอกฟัง ถามตอบทุกเรื่องน่ารู้​ “ใบขับขี่สากล” 
ความคุ้มครอง ประกันชั้น 1 ประกันชั้น 2+ ประกันชั้น 2 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี ประกันชั้น 3+ ประกันชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี
รถชน(ไม่มีคู่กรณี)
รถชน(มีคู่กรณี)
ค่ารักษาพยาบาล
รถยนต์สูญหาย
ไฟไหม้
น้ำท่วม

เข้าสู่ระบบ

หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ กรุณา สมัครสมาชิก

 

สมัครสมาชิก

หากเป็นสมาชิกอยู่แล้วกรุณา ลงชื่อเข้าใช้งาน

Loading..

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่ค่ะ 😊